Devino Patron!

Monografia „Evaluarea utilizării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova: Studiu de caz RD Nord”

Monografia „Evaluarea utilizării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova: Studiu de caz RD Nord”
Sursa foto: revista „Natura”

Consecințele schimbărilor climatice devin tot mai vizibile în Republica Moldova: frecvent se remarcă deficiența de apă, iar biodiversitatea din peisajele autohtone suferă modificări semnificative. Pe lângă aceasta, dezvoltarea economiei naționale determină creșterea cererii pentru apă și implementarea politicilor de valorificare durabilă a resurselor de apă.

În aceste condiții de modificare accelerată a climei și de dificultate socio-economică, asigurarea cu apă a populației și agenților economici din diverse sectoare ale economiei naționale reprezintă un imperativ primordial al politicilor publice, în special la nivel regional și local. Pentru a elabora și implementa în mod reușit politicile de valorificare durabilă și gestionare a resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice, pronosticării cerințelor și ofertei disponibile de resurse de apă, este necesară o analiză complexă a volumelor și capacităților de captare, distribuție și utilizare a apelor pentru diverse activități social economice.

O astfel de analiză, concentrată la nivel regional, ne este oferită de autorii monografiei „Evaluarea utilizării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova: Studiu de caz RD Nord”. Această publicație nou apărută reprezintă o analiză comparativă complexă, în profil regional, bazinal și ramural a captării, utilizării și gestionării resurselor de apă. Studiul a cuprins, cu precădere, anii 2003-2021, iar datele privind dinamica volumului de ape captate și utilizate sunt analizate și pentru anii 1990-1992.

Baza informațională a studiului este bogată și e dezvoltată pe un suport grafic și cartografic deosebit de relevant și important. Autorii au venit cu un produs original și inovativ: o bază de date combinată, privind volumul de ape captate și combinate pentru unitățile administrativteritoriale de nivelul II, pentru a elimina lacunele depistate în sistemul informațional al apei și pentru a asigura o cunoaștere mai bună a realității privind indicii de gospodărire a apelor.

Rezultatele publicate în această monografie vor putea servi drept suport informațional pentru eficientizarea procesului de luare a deciziilor în domeniul utilizării și gestionării resurselor de apă, care este unul de intervenție prioritară la nivel național și regional. Rezultatele obținute pot fi utilizate, de asemenea, la raportarea realizării măsurilor stipulate în Planurile Operaționale Regionale și Planurile de Activitate a ADR-urilor.

Studiul poate interesa diverși beneficiari: Agenția Apele Moldovei, Agențiile de Dezvoltare Regională, în special ADR Nord, Consiliile raionale și locale, experții în domeniile vizate, operatorii serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație, ONG-urile și populația locală. Mai mult decât atât, lucrarea poate avea o utilitate sporită în procesul de instruire și formare profesională la specializările geografie, ecologie și protecția mediului, dezvoltare regională etc.

Caracterul interdisciplinar și complex al lucrării are potențial să genereze interesul din partea cercetătorilor din științele economice și naturale și implementarea unor proiecte comune foarte necesare pentru realizarea eficientă a politicilor de dezvoltare regională.

Nu în ultimul rând, această monografie reprezintă o resursă valoroasă pentru diverse studii și analize atât pentru instituții publice generale și de profil, cât și pentru instituții analitice din sectorul asociativ. Monografia „Evaluarea utilizării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova: Studiu de caz RD Nord” cuprinde șase capitole extinse, care reliefează o serie de aspecte importante:


• Capitolul 1 Suportul metodologic și informațional definește metodele științifice aplicate, suportul informațional și statistic utilizat pentru realizarea acestei cercetări, precum și descrierea ariei de cercetare.
• Capitolul 2 Resursele de apă arată o analiză generală a resurselor de apă de suprafață și subterane, prin evidențierea condițiilor geologice de formare și depozitare, repartizarea spațială a acestora.
• Capitolul 3 „Particularitățile regionale ale captării resurselor de apă” include o analiză complexă a surselor de captare a apei destinate consumului, fiind evaluate stațiile de pompare, sondele și exploatarea acestora, fântânile și izvoarele, importanța acestora în aprovizionarea cu apă a populației urbane și rurale.
• Capitolul 4 „Particularitățile regionale și ramurale ale utilizării resurselor de apă” prezintă analiza particularităților spațiale și ramurale ale consumului resurselor de apă, cu identificarea sectoarelor, ramurilor și activităților economice cu consum masiv de ape.
• Capitolul 5 „Gestionarea resurselor de apă” arată evaluarea sistemului informațional al utilizării și gestionării resurselor de apă și analizează cadrului legal și instituțional al Republicii Moldova în domeniul utilizării și gestionării resurselor de apă, cu evidențierea principalelor autorități abilitate în domeniu și competențele acestora.

Monografia „Evaluarea utilizării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova: Studiu de caz RD Nord” a fost elaborată în cadrul etapei a III-a (2022) a Proiectului de cercetare 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” finanțat de la bugetul de stat, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

De asemenea, rezultatele prezentate în această lucrare au fost obținute în cadrul Proiectului doctoral „Aspecte economico-geografice ale valorificării și gestionării resurselor de apă în Republica Moldova”, realizat în cadrul Școlii Doctorale a ASEM (2016-2022), precum și a Proiectului PNUD Moldova „Studiul impactului social și de mediu a CHE Nistrean” (2020-2021).

Susține Natura.md: Devino Patron!